Herb Formulas Notebook


440 Individual Herbs & Substances


Herb List Formula List Drilldown Search

This page is contains my notes on individual herbs and substances.

It is designed to assist research into traditional formulae and not for self diagnosis or treatment for which a qualified professional should be sought. Some of the substances may be unsuitable for use today due to toxicity, legal reasons or scarcity, in which case the actions and indications are designed to assist find a suitable replacement.Aromatic Herbs that Transform Dampness

Bai Dou Kou (Fructus Amomi Rotundus)

Cang Zhu (Rhizoma Atractylodis)

Cao Dou Kou (Semen Alpiniae Katsumadai)

Cao Guo (Fructus Tsaoko)

Hou Po (Cortex Magnoliae Officinalis)

Huo Xiang (Herba Pogostemonis)

Pei Lan (Herba Eupatorii)

Sha Ren (Fructus Amomi)

Sha Ren Ke (Pericarpium Amomi)


Aromatic Substances that Open the Orifices

An Xi Xiang (Benzoin)

Bing Pian (Borneol)

Niu Huang (Calculus Bovis)

She Xiang (Moschus)

Shi Chang Pu (Rhizoma Acori tatarinowii Schott. seu graminei Soland)

Su He Xiang (Styrax)


Downward Draining Herbs

Ba Dou (Fructus Crotonis)

Da Huang (Radix et Rhizoma Rhei)

Feng Mi (Mel)

Gan Sui (Radix Kansui)

Hong Da Ji (Radix Knoxiae)

Huo Ma Ren (Semen Cannabis)

Lu Hui (Aloe)

Mang Xiao (Natrii Sulfas)

Qian Niu Zi (Semen Pharbitidis)

Yu Li Ren (Semen Pruni)

Yuan Hua (Flos Genkwa)


Herbs that Clear Heat

Bai Fan (Alumen)

Bai Jiang Cao (Herba Patriniae)

Bai Lian (Radix Ampelopsis)

Bai Tou Weng (Radix Pulsatillae Chinensis)

Bai Wei (Radix Cynanchi Atrati)

Bai Xian Pi (Cortex Dictamni)

Ban Lan Gen (Radix Isatidis)

Bian Dou (White Lablab Bean)

Bian Dou Hua (Flos Dolichoris)

Chong Lou (Rhizoma Paridis)

Da Qing Yan (Halitum)

Dan Zhu Ye (Herba Lophatheri)

Di Gu Pi (Cortex Lycii)

Han Shui Shi (Glauberitum)

He Ye (Nelumbinis Foliae)

Hei Dou (Phaselous vulgaris)

Hu Huang Lian (Rhizoma Picrorhizae)

Huang Bai (Cortex Phellodendri)

Huang Lian (Rhizoma Coptidis)

Huang Qin (Radix Scutellariae)

Jin Yin Hua (Flos Lonicerae)

Jue Ming Zi (Semen Cassiae)

Ku Shen (Radix Sophorae Flavescentis)

Lian Geng (Nelumbinis Caulis)

Lian Qiao (Fructus Forsythiae)

Lian Zi Xin (Lotus Plumule)

Long Dan Cao (Radix Gentianae)

Lu Cha (Camelliae Sinensis)

Lu Dou (Vigna radiata)

Lu Gen (Rhizoma Phragmitis)

Ma Bo (Lasiosphaera seu Calvatia)

Mu Dan Pi (Cortex Moutan)

Ou (Radix nelumbinis)

Qin Pi (Cortex Fraxini)

Qing Dai (Indigo Naturalis)

Qing Hao (Herba Artemisiae Annuae)

Ren Dong Teng (Caulis Lonicerae)

Shan Ci Gu (Rhizoma Pleionis)

She Gan (Rhizoma Belamcandae)

Sheng Di Huang (Radix Rehmanniae)

Shi Gao (Gypsum Fibrosum)

Shui Niu Jiao (Cornu Bubali)

Si Gua Luo (Retinervus Luffae Fructus)

Si Gua Ye (Luffae Folium)

Tian Hua Fen (Radix Trichosanthis)

Tian Kui Zi (Muskroot-like Semiaquilegia Root)

Tu Fu Ling (Rhizoma Smilacis Glabrae)

Wan Nian Qing (Rohdea Japonica)

Xi Gua (Pulpa Citrulli)

Xi Gua Shuang (Mirabilitum Praeparatum)

Xia Ku Cao (Spica Prunellae)

Xuan Ming Fen (Weathered Sodium Sulfate)

Xuan Shen (Radix Scrophulariae)

Xue Li (Pyrus pyrifolia)

Xun Yi Cao (Lavandula)

Ye Ju Hua (Flos Chrysanthemi Indici)

Ye Ming Sha (Faeces Vespertilionis)

Yin Chai Hu (Radix Stellariae)

Zhi Mu (Rhizoma Anemarrhenae)

Zhi Zi (Fructus Gardeniae)

Zi Cao (Radix Lithospermi seu Arnebiae)

Zi Hua Di Ding (Herba Violae)


Herbs that Dispel Wind-Dampness

Can Sha (Faeces Bombycis)

Du Huo (Radix Angelicae Pubescentis)

Hai Feng Teng (Kadsura Pepper Stem)

Hai Tong Pi (Cortex Erythrinae)

Luo Shi Teng (Caulis Trachelospermi)

Mu Gua (Fructus Chaenomelis)

Qin Jiao (Radix Gentianae Macrophyllae)

Sang Ji Sheng (Herba Taxilli)

Sang Zhi (Ramulus Mori)

Shen Jin Cao (Herba Lycopodii)

Shi Nan Ye (Folium Photiniae)

Song Jie (Lignum Pini Nodi)

Song Mu Gen (Radix Araliae Chinensis)

Song Ye (Folium Pini)

Tou Gu Cao (Herba Speranskiae Tuberculatae)

Wei Ling Xian (Radix Clematidis)

Wu Jia Pi (Cortex Acanthopanacis)

Wu Shao She (Zaocys)

Xiang Jia Pi (Cortex Periplocae)

Xu Chang Qing (Paniculate Swallowwort Root)

Zhu Sha Gen (Radix Ardisiae Crenatae)


Herbs that Drain Dampness

Ban Bian Lian (Herba Lobeliae Chinensis)

Bi Xie (Rhizoma Dioscoreae Hypoglaucae)

Bian Xu (Herba Polygoni Avicularis)

Che Qian Zi (Semen Plantaginis)

Chi Fu Ling (Poria rubrae)

Chi Xiao Dou (Semen Phaseoli)

Deng Xin Cao (Medulla Junci)

Di Fu Zi (Fructus Kochiae)

Dong Gua Zi (Chinese Waxgourd Seed)

Dong Kui Guo (Fructus Malvae)

Fang Ji (Radix Stephaniae Tetrandrae)

Fu Ling (Poria)

Fu Ling Pi (Poria Peel)

Fu Shen (Poria with hostwood)

Guang Jin Qian Cao (Herba Desmodii Styracifolii)

Hua Shi (Talcum)

Jin Qian Cao (Herba Lysimachiae)

Mu Tong (Caulis Akebiae or Caulis Clematis)

Qu Mai (Herba Dianthi)

Shi Wei (Folium Pyrrosiae)

Tong Cao (Tetrapanax Papyriferus)

Yi Yi Ren (Semen Coicis)

Yin Chen (Herba Artemisiae Scopariae)

Ze Xie (Rhizoma Alismatis)

Zhu Ling (Grifola)

Zi Jing Pi (Cortex Cercis Chinensis)


Herbs that Expel Parasites

Bing Lang (Areca Seed)

Chang Shan (Radix Dichroae)

Da Suan (Allium sativum)

He Shi (Fructus Carpesii)

Ku Lian Gen Pi (Cortex Meliae)

Lang Du (Radix Euphorbiae Ebracteolatae)

Lei Wan (Omphalia)

Shi Jun Zi (Fructus Quisqualis)

Wu Yi (Fructus Ulmi Macrocarpae)


Herbs that Regulate Qi

A Wei (Chinese Asafoetida)

Chen Pi (Tangerine Peel)

Chen Xiang (Lignum Aquilariae Resinatum)

Chuan Lian Zi (Fructus Toosendan)

Da Fu Pi (Pericarpium Arecae)

Ju Bai (Endocarpium Citri Tangerinae)

Ju He (Semen Citri Reticulatae)

Ju Hong (Exocarpium Citri Rubrum)

Ju Pi (Pericarpium Citri Reticulatae)

Ju Ye (Tangerine Leaf)

Li Zhi (Ramulus Pyri)

Li Zhi He (Semen Litchi)

Luo Bo (Daikon Radish)

Mei Gui (Flos Rosae Rugosae)

Mu Xiang (Radix Aucklandiae)

Pi Jiu Hua (Flos Humuli Lupuli)

Qing Mu Xiang (Radix Aristolochiae)

Qing Pi (Pericarpium Citri Reticulatae Viride)

Shi Di (Calyx Kaki)

Tan Xiang (Lignum Santali Albi)

Wu Yao (Radix Linderae)

Xiang Fu (Rhizoma Cyperi)

Xie Bai (Bulbus Allii Macrostemi)

Zhi Ke (Fructus Aurantii)

Zhi Shi (Fructus Aurantii Immaturus)

Zi Su Geng (Perilla Stem)


Herbs that Regulate the Blood

Ai Ye (Folium Artemisiae Argyi)

Bai Ji (Rhizoma Bletillae)

Bai Mao Gen (Rhizoma Imperatae)

Bai Shi Zhi (Kaolinitum)

Ce Bai Ye (Cacumen Platycladi)

Chi Shao (Radix Paeoniae Rubra)

Chong Wei Zi (Fructus Leonuri)

Chuan Niu Xi (Radix Cyathulae)

Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong)

Da Ji (Herba seu Radix Cirsii Japonici)

Dan Shen (Radix Salviae Miltiorrhizae)

Di Yu (Radix Sanguisorbae)

E Zhu (Curcuma Zedoary)

Fu Rong Ye (Folium Hibisci Mutabilis)

Hong Hua (Flos Carthami)

Hu Zhang (Rhizoma Polygoni Cuspidati)

Huai Hua (Flos Sophorae Immaturus)

Huai Jiao (Fructus Sophorae)

Ji Xue Teng (Caulis Spatholobi)

Jiang Huang (Rhizoma Curcumae Longae)

Juan Bai (Tamariskoid Spikemoss Herb)

Liang Mian Zhen (Radix Zanthoxyli)

Lu Lu Tong (Beautiful Sweetgum Fruit)

Mao Dong Qing (Radix Ilicis Pubescentis)

Meng Chong (Tabanus)

Mo Yao (Myrrh)

Niu Xi (Radix Achyranthis Bidentatae)

Ou Jie (Nodus Nelumbinis Rhizomatis)

Pu Huang (Pollen Typhae)

Qian Cao Gen (Radix Rubiae)

Ru Xiang (Frankincense)

San Leng (Rhizoma Sparganii)

San Qi (Radix Notoginseng)

Shui Zhi (Hirudo)

Su Mu (Lignum Sappan)

Tao Ren (Semen Persicae)

Tu Bie Chong (Woodlouse)

Wang Bu Liu Xing (Cowherb Seed)

Wu Ling Zhi (Trogopterus Dung)

Xi Shu (Fructus et Cortex Camptothecae)

Xian He Cao (Herba Agrimoniae)

Xiao Ji (Herba Cirsii)

Xue Jie (Resina Draconis)

Xue Yu Tan (Crinis Carbonisatus)

Yan Hu Suo (Rhizoma Corydalis)

Yi Mu Cao (Herba Leonuri)

Yu Jin (Radix Curcumae)

Zao Xin Tu (Terra Flava Usta)

Ze Lan (Herba Lycopi)

Zi Ran Tong (Pyritum)


Herbs that Release the Exterior

Bai Zhi (Radix Angelicae Dahuricae)

Bo He (Herba Menthae)

Cang Er Zi (Fructus Xanthii)

Chai Hu (Radix Bupleuri)

Chan Tui (Periostracum Cicadae)

Cong Bai (Fistular Onion Stalk)

Da Dou Huang Juan (Semen Sojae Germinatum)

Dan Dou Chi (Semen Sojae Preparatum)

Fang Feng (Radix Saposhnikoviae)

Gao Ben (Radices Ligustici Sinensis)

Ge Gen (Radix Puerariae)

Ge Hua (Flower of Kudzuvine)

Gui Zhi (Ramulus Cinnamomi)

Jing Jie (Herba Schizonepetae)

Ju Hua (Flos Chrysanthemi)

Ma Huang (Herba Ephedrae)

Man Jing Zi (Fructus Viticis)

Niu Bang Gen (Radix Arctii)

Niu Bang Zi (Fructus Arctii)

Qiang Huo (Rhizoma seu Radix Notopterygii)

Sang Ye (Folium Mori)

Sheng Jiang (Rhizoma Zingiberis Recens)

Sheng Jiang Pi (Exocarpium Zingiberis Recentis )

Sheng Ma (Rhizoma Cimicifugae)

Xi Xin (Herba Asari)

Xiang Ru (Herba Moslae)

Xin Yi Hua (Flos Magnoliae)

Zi Su Ye (Folium Perillae)


Herbs that Relieve Food Stagnation

Ji Nei Jin (Endothelium Corneum Gigeriae Galli)

Lai Fu Zi (Semen Raphani)

Mai Ya (Fructus Hordei Germinatus)

Shan Zha (Fructus Crataegi)

Shen Qu (Medicated Leaven)

Shu Mi (Fructus Panici Miliacei )


Herbs that Stabilize and Bind

Bai Guo (Ginkgo Seed)

Chi Shi Zhi (Halloysitum Rubrum)

Chun Pi (Tree of Heaven Ailanthus Bark)

Fu Pen Zi (Fructus Rubi)

Fu Xiao Mai (Fructus Tritici levis)

Hai Piao Xiao (Os Sepiae)

He Zi (Fructus Chebulae)

Jin Ying Zi (Fructus Rosae Laevigatae)

Lian Xu (Stamen Nelumbinis)

Lian Zi (Semen Nelumbinis)

Ma Huang Gen (Radix Ephedrae)

Nuo Dao Gen Xu (Root of Glutinous Rice)

Qian Shi (Gorgon fruit)

Rou Dou Kou (Semen Myristicae)

Sang Piao Xiao (Ovum of Mantis)

Shan Zhu Yu (Fructus Corni)

Wu Mei (Fructus Mume)

Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae)

Xiao Mai (Fructus Tritici levis)

Yu Yu Liang (Limonitum)


Herbs that Tonify Qi

Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)

Bing Tang (Crystal Sugar)

Ci Wu Jia (Radix Acanthopanacis Senticosi)

Da Zao (Fructus Jujubae)

Dang Shen (Radix Codonopsis)

Gan Cao (Radix Glycyrrhizae)

Gan Cao Shao (Apex Radicis Glycyrrhizae)

Huang Jing (Rhizoma Polygonati)

Huang Qi (Radix Astragali)

Ke Teng Zi (Semen Entadae Phaseoloidis)

Nuo Mi (Glutinous Rice)

Pu Tao (Vitis vinifera)

Qian Jin Ba (Radix Flemingiae Philippinensis)

Ren Shen (Ginseng)

Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae)

Su You (Butyrum)

Yang Rou (Caro Ovilla)

Yi Tang (Maltose)


Herbs that Tonify Yang

Ba Ji Tian (Radix Morindae Officinalis)

Bu Gu Zhi (Fructus Psoraleae)

Cong Zi (Semen Allii Fistulosi)

Dong Chong Xia Cao (Cordyceps)

Du Zhong (Cortex Eucommiae)

Gou Ji (Rhizoma Cibotii)

Gu Sui Bu (Rhizoma Drynariae)

Hu Tao Ren (Semen Juglandis)

Jing Mi (Rice)

Lu Rong (Velvet Antler)

Nan Zhu Zi (Asiatic Bilberry)

Rou Cong Rong (Herba Cistanches)

Sha Yuan Zi (Semen Astragali Complanati)

Suo Yang (Herba Cynomorii)

Tu Si Zi (Semen Cuscutae)

Xian Mao (Rhizoma Curculiginis)

Xu Duan (Radix Dipsaci)

Yi Zhi Ren (Fructus Alpiniae Oxyphyllae)

Yin Yang Huo (Herba Epimedii)

Zi He Che (Placenta Hominis)


Herbs that Tonify Yin

Bai He (Bulbus Lilii)

Bie Jia (Carapax Trionycis)

Chu Shi Zi (Fruit of Paper Mulberry)

Gui Ban (Carapax et Plastrum Testudinis)

Gui Ban Jiao (Colla Carapacis et Plastri Testudinis)

Hai Shen (Trepang)

Han Lian Cao (Herba Ecliptae)

Hei Zhi Ma (Black Sesame)

Ji Zi Huang (Egg Yolk)

Li Pi (Pericarpium Pyrus pyrifolia)

Mai Men Dong (Radix Ophiopogonis)

Mo Han Lian (Herba Ecliptae)

Nan Sha Shen (Radix Adenophorae)

Nu Zhen Zi (Fructus Ligustri Lucidi)

Sha Shen (Radix Adenophorae)

Shi Hu (Herba Dendrobii)

Song Zi Ren (Semen Pinus)

Tian Men Dong (Radix asparagi)

Xi Yang Shen (Radix Panacis Quinquefolii)

Yu Zhu (Rhizoma Polygonati Odorati)

Zhu Zhi Gao (Lardum)


Herbs that Tonify Blood

Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)

Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)

E Jiao (Colla Corii Asini)

Gou Qi Zi (Fructus Lycii)

He Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori Praeparata)

Long Yan Rou (Arillus Longan)

Lu Jiao Jiao (Deerhorn Glue)

Sang Shen (Fructus Mori)

Shao Yao (Radix Paeoniae)

Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Preparata)


Herbs that Transform Phlegm

Bai Bu (Radix Stemonae)

Bai Fu Zi (Rhizoma Typhonii )

Bai Jie Zi (Semen brassicae)

Bai Qian (Rhizoma Cynanchi Stauntonii)

Ban Xia (Rhizoma Pinelliae)

Bei Mu (Bulbus Fritillariae)

Bi Qi (Eleocharis dulcis)

Chuan Bei Mu (Bulbus Fritillariae Cirrhosae)

Dan Nan Xing (Arisaema Cum Bile)

Gua Di (Pedicellus Melo)

Gua Lou (Fructus Trichosanthis)

Gua Lou Pi (Pericarpium Trichosanthis)

Gua Lou Ren (Semen Trichosanthis)

Hai Dai (Laminaria japonica)

Hai Zao (Sargassum)

Jie Geng (Radix Platycodi)

Kuan Dong Hua (Flos Farfarae)

Kun Bu (Ecklonia kurome Okam)

Meng Shi (Lapis Chloriti)

Pang Da Hai (Semen Sterculiae Lychnophorae)

Pi Pa Ye (Folium Eriobotryae)

Qian Hu (Radix Peucedani)

Sang Bai Pi (Cortex Mori)

Tian Nan Xing (Rhizoma Arisaematis)

Tian Zhu Huang (Concretio Silicea Bambusae)

Ting Li Zi (Semen Lepidii)

Xing Ren (Semen Armeniacae Amarae)

Xuan Fu Hua (Flos Inulae)

Zao Jiao (Fructus Gleditsiae Abnormalis)

Zao Jiao Ci (Chinese Honeylocust Spine)

Zhe Bei Mu (Bulbus Fritillariae Thunbergii)

Zhu Ru (Caulis Bambusae in Taeniam)

Zhu Ya Zao (Fructus Gleditsiae Abnormalis)

Zi Su Zi (Fructus Perillae)

Zi Wan (Radix Asteris)


Herbs that Warm the Interior and Expel Cold

Ba Jiao Hui Xiang (Fructus Illicium verum)

Bi Ba (Fructus Piperis Longi)

Cao Wu (Radix aconiti agrestis)

Chuan Wu (Radix Aconiti Preparata)

Ding Xiang (Flos Caryophylli)

Fu Zi (Radix Aconiti Lateralis Praeparata)

Gan Jiang (Rhizoma Zingiberis)

Gao Liang Jiang (Rhizoma Alpiniae Officinarum)

Hua Jiao (Pericarpium Zanthoxyli)

Jiu (Alcohol)

La Jiao (Fructus Capsici )

Rou Gui (Cortex Cinnamomi)

Rou Gui Ye (Folium Cinnamomi)

Wu Zhu Yu (Fructus Evodiae)

Xiao Hui Xiang (Fructus Foeniculi)


Obsolete Substances

Chuan Shan Jia (Squama Manitis)

Hu Gu (Os Tigris)

Huang Dan (Minium)

Ma Qian Zi (Semen Strychni)

Peng Sha (Borax)

Qian Dan (Miniumite)

Qing Fen (Calomelas, mercurous chloride)

Xi Jiao (Cornu Rhinocerotis Asiatici)

Xiong Huang (Realgar)

Ying Su Ke (Pericarpium Papaveris)

Zhu Sha (Cinnabaris)


Substances for External Application

Chan Su (Venenum Bufonis)

Er Cha (Catechu)

Feng La (Cera Flava)

Liu Huang (Sulfur)

Ma You (Oleum Sesami)

Mu Bie Zi (Cochinchina Momordica Seed)

She Chuang Zi (Fructus Cnidii)

Zhang Nao (Camphor)


Substances that Calm the Spirit

Bai Zi Ren (Semen Platycladi)

Ci Shi (Magnetitum)

He Huan Pi (Cortex Albizziae)

Hu Po (Succinum)

Ling Zhi (Ganoderma lucidum)

Long Chi (Dens Draconis)

Long Gu (Ossa Draconis)

Mu Li (Concha Ostreae)

Sheng Tie Luo (Ferrosic Oxide)

Suan Zao Ren (Semen Ziziphi Spinosae)

Xie Cao (Radix Valerianae)

Ye Jiao Teng (Caulis Polygoni Multiflori)

Yuan Zhi (Radix Polygalae)

Zhen Zhu (Pearl)

Zhen Zhu Mu (Concha Margaritifera Usta)

Zi Shi Ying (Fluoritum)


Substances that Extinguish Wind and Stop Tremors

Bai Jiang Can (Bombyx Batryticatus)

Dai Mao (Carapax Eretmochelyos)

Dai Zhe Shi (Haematitum)

Di Long (Earthworm)

Gou Teng (Gambir Plant)

Ji Li (Fructus Tribuli)

Jiang Can (Bombyx Batryticatus)

Ling Yang Jiao (Cornu Saigae Tataricae)

Quan Xie (Scorpion)

Shi Jue Ming (Concha Haliotidis)

Tian Ma (Rhizoma Gastrodiae)

Wu Gong (Scolopendra)


Reference Notes: (click to display)

These pages are intended to assist clinicians and are not intended for self-diagnosis or treatment for which a qualified professional should be consulted.